Família

MATRIMONI, DIVORCI, FILIACIÓ, PARELLA ESTABLE 

EL MATRIMONI

 • Las condicions legals del matrimoni
 • Los efectes del matrimoni a Catalunya
 • Les conseqüències econòmiques del matrimoni
 • Les conseqüències personals del matrimoni

L’elecció del règim matrimonial:

 • El règim de separació de béns a Catalunya
 • El règim legal a España: societat de guanys

EL DIVORCI

 • El divorcio per mutu acord
 • El divorci contenciós

Les conseqüències del divorci:

 • Posar fi al vincle matrimonial
 • Habitatge familiar
 • Fills i guarda
 • Pensió d’aliments per als fills
 • Pensió compensatòria

Execució de la sentència de divorci

La meva ex parella no paga la pensió: ¿què puc fer?

En aquests casos, si existeix una sentencia i no es compleix, nosaltres ens encarreguem d’executar-la i fer que es compleixi.

Documents necessaris per al divorci a Espanya

 • Certificat de residencia: almenys un dels cònjuges ha de tenir la seva residencia legal a Espanya

 • DNI/NIE d’ambdós cònjuges
 • Certificat de matrimoni (si el matrimoni es va celebrar a l’estranger es requerirà l’apostilla de la Haia o el certificat internacional del matrimoni)

 • Si existeixen fills menors d’edat, el certificat de naixement (si van néixer a l’estranger, el certificat de naixement internacional o traducció amb l’apostilla de la Haia).